مدیریت ظرفیت؛ اطمینان از پاسخگویی ظرفیت کسب و کار به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده

هدف از مدیریت ظرفیت، اطمینان از پاسخگویی ظرفیت سازمان به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده است. نیروی محرک فرآیند مدیریت ظرفیت، نیازمندی های مشتری است که در توافق نامه سطح خدمت ثبت شده است.

هماهنگی بین مدیریت ظرفیت، سبد خرید و مدیریت سطح خدمت در چرخه عمر طراحی خدمت الزامی است. از این رو مدیریت ظرفیت، اطلاعات مربوط به منابع حال و آتی را تامین می کند تا سازمان بتواند در مورد این که چه جزئی باید نوسازی شده و چه کسی و جه زمانی این کار را صورت دهد تصمیم بگیرد. مدیریت ظرفبت همچنان باید طرح هایی که در مرحله استراتژی خدمت تعیین شده را مورد نظر قرار دهد.

از طرف دیگر مدیریت تقاضا بخشی الزامی از مدیریت خدمت است که به هماهنگی عرضه و تقاضا می پردازد. هدف مدیریت تقاضا پیش بینی خرید محصولات با حداکثری دقت ممکن و در صورت امکان تنظیم آن می باشد. مدیریت نامناسب تقاضا خطری برای تامین کنندگان خدمت می باشد، چرا که ظرفیت اضافی منجر به هزینه اضافی تر می شود که هم جبران نمی شود همچنین از طرف دیگر کمبود ظرفیت بر کیفیت خدمت تاثیر گذاشته و رشد خدمت را محدود می نماید. توافقنامه سطح خدمات، پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی و تماس نزدیک با مشتری می تواند به حداقل شدن عدم قطعیت در تقاضا منجر شود ولی نمی تواند آن را حذف نماید.

مدیریت ظرفیت

در یک جمله مدیریت ظرفیت، تضمین اینکه ارائه کننده خدمات، همواره ظرفیت کافی برای رفع نیاز فعلی و آینده مشتریان کسب و کار را خواهد داشت.

مدیریت ظرفیت می بایست یک برنامه ظرفیت را تهیه و نگهداری کند. مدیریت ظرفیت به نیازهای کسب و کار خواهد پرداخت و شامل موارد زیر می باشد:

الف) ظرفیت فعلی و پیش بینی شده و الزامات عملکردی

ب) مقیاس های زمانی شناسایی شده، آستانه ها و هزینه هایی برای ارتقاء خدمات

ج) ارزیابی تاثیرات بهبودهای پیش بینی شده در خدمات، درخواست های تغییر، فناوری ها و تکنیک های جدید ظرفیت

د) تاثیر پیش بینی شده تغییرات بیرونی، مثلا قانون گذاری ها

ه) داده ها و فرآیند هایی برای امکان پذیر کردن تحلیل پیش بینی

الگوها، روش های اجرایی . تکنیک ها باید شناسیایی شوند تا ظرفیت و آهنگ عملکرد خدمات، با ظرفیت کافی ایجاد گردد.

منبع: قسمت های از متن برگرفته از استاندارد ITIL و استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: ISO/IEC 20000-1 می باشد.

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...