استاندارد BS25999 و طرح ریزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

هدف از ایجاد و مدیریت سیستم مدیریت کسب کار، تعریف مرزهای سیستم مدیریت تداوم کسب کار و حصول اطمینان از اینکه اهداف به وضوح تعیین، درک و ابلاغ شده و تعهد مدیریت ارشد به مدیریت تداوم کسب و کار، مشخص شده، منابع، تخصیص داده شده و افراد با مسئولیت های مدیریت تداوم کسب و کار، برای انجام وظایف خود، تایید صلاحیت شده اند.
سازمان ها باید دامنه سیستم مدیریت تداوم کسب وکار را تعریف و اهداف تداوم کسب و کار را با توجه به مواردی همچون: ۱) الزاماتی برای تداوم کسب و کار ۲) تعهدات و اهداف سازمانی ۳) سطح قابل قبول مخاطرات ۴)الزامات قانونی، آئین نامه ای و قراردادی ۵) منافع ذینفعان کلیدی خود، را تعیین کند.

به جهت مشخص شدن دامنه سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، سازمان باید محصولات و خدمات کلیدی واقع در دامنه سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را شناسایی نماید.

چرخه بهبود سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار
مدیریت ارشد باید نسبت به خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار، تعهد ایجاد کرده و نشان دهد. اینخط مشی باید شامل مواردی همچون ۱) اهداف تداوم کسب و کار سازمان و ۲) دامنه تداوم کسب و کار، از جمله محدودیت ها و کنارگذاری ها باشد.

این خط مشی باید توسط مدیریت ارشد تائید شود و به همه افرادی که برای سازمان یا از طرف سازمان کار میکنند ابلاغ شود. همچنین در فواصل زمانی طرح ریزی شده و هنگامی که تغییرات بارزی رخ دهد بازنگری شود.

فراهم آوری منابع

سازمان باید منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را تعیین و فراهم کند. نقش ها، مسئولیت ها، صلاحیت ها و اختیارات مدیریت مدیریت تداوم کسب و کار باید تعیین و مدون گردد.

همچنین مدیریت ارشد باید فردی را با ارشدیت و صلاحیت مناسب که برای خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار و پیداه سازی، پاسخگو باشد، منصوب یا کاندید نماید. مدیریت ارشد باید یک یا چند نفر را که صرفنظر از سایر مدیریت تداوم کسب و کار را پیاده سازی و نگهداری نمایند، منصوب کند.

صلاحیت کارکنان مدیریت تداوم کسب و کار

سازمان باید از طریق موارد ذیل اطمینان حاصل نماید که تمام کارکنانی که مسئولیت های تدام کسب و کار به آنها محول شده، صلاحیت انجام کارهای لازم را دارند:

  1. تعیین صلاحیت های لازم برای این کارکنان
  2. انجام تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی کارکنانی که نقش ها و مسئولیت های مدیریت تداوم کسب و کار به آنها محول شده
  3. فراهم آوری آموزش
  4. حصول اطمینان از اینکه صلاحیت لازم کسب شده است
  5. نگهداری سوابق مربوط به تحصیلات، آموزش، مهارت ها، تجارب و شایستگی

چرخه BCP

تعبیه مدیریت تداوم کسب و کار در فرهنگ سازمان

هدف از آن حصول از اینکه سازمان، تداوم کسب و کار را در عملیات روزمره و فرآیندهای مدیریتی خود بدون در نظر گرفتن اندازه آن یا بخشی که بکار گرفته می شود، تعبیه می کند.

جهت حصول از اینکه مدیریت تداوم کسب و کار، بخشی از ارزش های اصلی و مدیریت اثربخش سازمان شده است، سازمان بایست:

آگاهی رسانی را از طریق یک برنامه اطلاعاتی و تحصیل مدیریت تداوم کسب و کار مستمر برای کلیه کارکنان بالا برده، ارتقا دهد و نگهداری نماید و فرایندی را برای ارزیابی اثربخشی آگاهی رسانی مدیریت تداوم کسب و کار ارائه شده، ایجاد نماید و به تمامی کارکنان، اهمیت مواردی همچون ۱) برآوردسازی اهداف مدیریت تداوم کسب و کار ۲) انطباق با خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار ۳) بهبود مستمر را ابلاغ کند.

و در نهایت اطمینان حاصل نماید که تمامی کارکنان نسبت به نحوه مشارکت در دستیابی به اهداف تداوم مدیریت تداوم کسب و کار سازمان آگاه هستند.

منبع: متن برگرفته از استاندارد BS25999 می باشد. این استاندارد توسط BSI انتشار یافته است.

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...